1. Cel polityki ochrony danych

1. Digital Virgo SA ustanawia niniejsz膮 polityk臋 ochrony danych osobowych w zakresie przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych uwzgl臋dniaj膮c standardy obowi膮zuj膮ce w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, a w szczeg贸lno艣ci postanowienia og贸lnego rozporz膮dzenia w sprawie ochrony danych (RODO)[1].

2. Na mocy niniejszej polityki ochrony danych Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋, w ramach swojej dzia艂alno艣ci oraz zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, chroni膰 prywatno艣ci swoich potencjalnych i aktualnych klient贸w (鈥漰odmiot贸w danych/os贸b, kt贸rych dane dotycz膮鈥), zapewniaj膮c ochron臋, poufno艣膰 i bezpiecze艅stwo gromadzonych danych osobowych.

3. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 odpowiednie 艣rodki finansowe, ludzkie i techniczne by chroni膰 godno艣膰, uzasadniony interes i podstawowe prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

4. G艂贸wnym celem niniejszej polityki ochrony danych jest zebranie w jednym dokumencie jasnych, prostych i dok艂adnych informacji dotycz膮cych przetwarzania danych przez Digital Virgo SA, tak aby umo偶liwi膰 osobom kt贸rych dane dotycz膮 zrozumienie, jakie informacje i dane osobowe (zwane dalej 鈥瀌anymi osobowymi鈥) s膮 zbierane, w jaki spos贸b s膮 wykorzystywane i jakie prawa przys艂uguj膮 im w odniesieniu do tych danych.

5. Digital Virgo SA zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki ochrony danych, wed艂ug w艂asnego uznania i w dowolnym momencie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych.

[1] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ; Reg. (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

2. Zarz膮dzanie danymi osobowymi

6. Digital Virgo SA opracowa艂a polityk臋 zarz膮dzania danymi osobowymi.

7. Polityka ta obejmuje wszystkie wytyczne, zasady, procedury i praktyki wdro偶one przez Digital Virgo SA w celu uwzgl臋dnienia wymaga艅 przepis贸w dotycz膮cych korzystania i ochrony danych osobowych, kt贸rych wiod膮ce zasady zosta艂y przedstawione w poni偶ej.

8. Digital Virgo SA wyznaczy艂a inspektora ochrony danych osobowych (IOD)).

9. Zadaniem IODO jest zapewnienie zgodno艣ci z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych oraz wsp贸艂praca z organem nadzorczym i z osobami, kt贸rych dane dotycz膮 w zwi膮zku ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych.

10. Z IODO mo偶na kontaktowa膰 si臋 pod adresem: 鈥濻ervice RGPD 鈥 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 Francja鈥 lub adres e-mail poni偶ej 芦 service-rgpd@digitalvirgo.com 禄.

3. Definicje

鈥 芦 anonimizacja 禄 oznacza 芦 wynik przetwarzania danych osobowych, kt贸ry nieodwracalnie zapobiega identyfikacji[2]禄 ; 芦 zbieranie 禄 oznacza gromadzenie danych osobowych. Dane mog膮 by膰 zbierane w szczeg贸lno艣ci za pomoc膮 ankiet/ formularzy online lub poprzez odpowiedzi na zapytania;

鈥 芦 zgoda 禄 oznacza dowolne, konkretne, 艣wiadome i jednoznaczne okazanie woli, kt贸rym osoba, kt贸rej dane dotycz膮 w formie o艣wiadczenia lub wyra藕nego dzia艂ania potwierdzaj膮cego, przyzwala na przetwarzanie dotycz膮cych jej danych osobowych;

鈥 芦 us艂ugodawcy/dostawcy us艂ug 禄 oznaczaj膮 w szerokim tego s艂owa znaczeniu us艂ugodawc贸w, podwykonawc贸w wsp贸艂pracuj膮cych z Digital Virgo SA;

鈥 芦 produkty lub us艂ugi 禄 oznaczaj膮 wszystkie produkty i us艂ugi, w tym produkty i us艂ugi technologiczne (strony internetowe, aplikacje i powi膮zane us艂ugi) oferowane lub kt贸re maj膮 by膰 oferowane przez Digital Virgo SA i jej sp贸艂ki zale偶ne;

鈥 芦potencjalny klient 禄 oznacza ka偶d膮 osob臋, kt贸ra skontaktowa艂a si臋 z Digital Virgo SA w celu uzyskania informacji o produkcie lub us艂udze oferowanej przez Digital Virgo SA,

鈥 芦 administrator 禄 oznacza osob臋 lub podmiot, kt贸ra samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi ustala cele i metody przetwarzania danych osobowych;

鈥 芦 przetwarzanie danych osobowych 禄 oznacza ka偶d膮 operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezale偶nie od zastosowanego procesu;

[2] Opinia G29 05/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. O technikach anonimizacji (WP216)

4. Kiedy Digital Virgo SA zbiera dane osobowe

11. Dane osobowe mog膮 by膰 zbierane przede wszystkim w zwi膮zku z:

5. Jakie kategorie danych przetwarzane s膮 przez Digital Virgo SA

12. Dane osobowe oznaczaj膮 informacje dotycz膮ce osoby fizycznej umo偶liwiaj膮ce jej zidentyfikowanie, bezpo艣rednio lub po艣rednio.

13. G艂贸wne kategorie danych osobowych zbieranych przez Digital Virgo SA to: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, zdj臋cia, dane zwi膮zane z korzystaniem z us艂ug,  dane dotycz膮ce p艂atno艣ci, dane rekrutacyjne kandydat贸w do pracy.

14. Dane osobowe mog膮 obejmowa膰: imi臋 i nazwisko, numer telefonu, zdj臋cie, nagranie wideo, wymieniane wiadomo艣ci, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP komputera, rodzaj u偶ywanego terminala/urz膮dzenia ko艅cowego.

5.1 Deklaratywne dane osobowe

15. Deklaratywne dane osobowe to dane dostarczone przez osoby, kt贸rych dane dotycz膮 i zebrane przez Digital Virgo SA w zwi膮zku ze stosunkami handlowymi lub umownych lub w aplikacjach lub zapytaniach skierowanych do Digital Virgo SA i / lub jej sp贸艂ek zale偶nych.

16. Dane te pochodz膮 g艂贸wnie od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 oraz os贸b upowa偶nionych przez te osoby do przekazania danych do Digital Virgo SA.

17. Przyk艂adowo osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e by膰 poproszona o podanie danych osobowych dotycz膮cych jej przedsi臋biorstwa, imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykszta艂cenia, do艣wiadczenia zawodowego i fotografii. Dane te mog膮 by膰 zbierane drog膮 elektroniczn膮 (poprzez stroni臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮), w formie papierowej lub ustnie poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane na przyk艂ad przez pracownika Digital Virgo SA.

5.2 Dane osobowe pochodz膮ce od podmiot贸w trzecich

18. Przetwarzane dane osobowe mog膮 r贸wnie偶 pochodzi膰 od:

6. Dane osobowe przetwarzane przez Digital Virgo SA

19. Nast臋puj膮ce g艂贸wne dane osobowe s膮 przetwarzane przez Digital Virgo SA:

7. Odbiorcy danych zebranych przez Digital Virgo SA

20. Zebrane dane osobowe, a tak偶e dane, kt贸re zostan膮 zebrane p贸藕niej, s膮 zbierane dla Digital Virgo SA jako administratora danych.

21. Digital Virgo SA zapewnia, 偶e 鈥嬧 dost臋p do danych osobowych maj膮 tylko upowa偶nione osoby i tylko gdy jest to niezb臋dne do wykonywania ich zada艅.

22. Niekt贸re dane mog膮 by膰 przesy艂ane podmiotom trzecim w celu spe艂nienia prawnych, regulacyjnych lub umownych zobowi膮za艅 lub prawnie upowa偶nionym organom.

23. Do kategorii odbiorc贸w danych zalicza si臋: klient贸w, sp贸艂ki z grupy Digital Virgo SA, dzia艂 HR, dzia艂 prawny, dzia艂 sprzeda偶y, wewn臋trzny dzia艂 obs艂ugi klienta, dostawc贸w us艂ug technicznych i wszelkie inne odpowiednie us艂ugi, podmioty zale偶ne Digital Virgo SA, kt贸rych dotyczy wniosek.

Ka偶da sp贸艂ka zale偶na Digital Virgo SA przetwarza dane zgodnie z postanowieniami RODO, podlegaj膮c polityce poufno艣ci dost臋pnej od danej sp贸艂ki zale偶nej.

8. Jak d艂ugo Digital Virgo SA przechowuje dane osobowe?

24. Dane osobowe s膮 przechowywane w systemach informatycznych Digital Virgo SA lub jej podwykonawc贸w lub us艂ugodawc贸w. Z zastrze偶eniem przekazywania podmiotom trzecim, dane osobowe s膮 przechowywane w centrum danych i przetwarzane w Europie.

25. Co do zasady Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 do wyboru podwykonawc贸w i us艂ugodawc贸w spe艂niaj膮cych najwy偶sze kryteria jako艣ci i bezpiecze艅stwa oraz oferuj膮cych wystarczaj膮ce gwarancje pod wzgl臋dem niezawodno艣ci, bezpiecze艅stwa a tak偶e zasob贸w by wdro偶y膰 艣rodki techniczne i organizacyjne.

26. Digital Virgo SA zna miejsca hostingu swoich danych tak aby m贸c wykaza膰 w艂a艣ciwym organom nadzorczym spe艂nienie swoich obowi膮zk贸w.

9. Wiod膮ce zasady dotycz膮ce ochrony danych osobowych

27. RODO wzmocni艂o obowi膮zek udzielania informacji osobom, kt贸rych dotycz膮 zbierane dane osobowych.

9.1 Zgodno艣膰 z prawem, rzetelno艣膰 i przejrzysto艣膰

9.1.1 Zgodno艣膰 z prawem

28. Digital Virgo SA nie b臋dzie przetwarza膰 danych osobowych niezgodnie z prawem, zak艂adaj膮c, 偶e zgodno艣膰 z prawem oceniana jest w oparciu jedne z warunk贸w opisanych poni偶ej.

29. Zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Digital Virgo SA mo偶e przetwarza膰 dane, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku okre艣lonych celach.

30. Zgoda ta mo偶e by膰 wyra偶ona w formie pisemnego o艣wiadczenia, drog膮 elektroniczn膮, ustnego o艣wiadczenia lub podczas korzystania z us艂ug.

31. Prawnie uzasadnione interesy Digital Virgo SA lub podmiotu trzeciego mog膮 by膰 takie, 偶e uzasadniaj膮 przetwarzanie przez Digital Virgo SA danych osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

32. Prawnie uzasadniony interes Digital Virgo SA jest zr贸偶nicowany, i mo偶e obejmowa膰:

33. Takie przetwarzanie danych jest realizowane z uwzgl臋dnieniem interes贸w i podstawowych praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. Takiemu przetwarzania towarzysz膮 艣rodki i gwarancje zapewniaj膮ce ochron臋 interes贸w i praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 oraz kt贸re pozwalaj膮 na zachowanie r贸wnowagi z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Digital Virgo SA.

9.1.2 Rzetelno艣膰 i przejrzysto艣膰

34. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 do udzielania informacji, kt贸re s膮 uczciwe, jasne i przejrzyste.

35. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 informowa膰 osoby, kt贸rych dane dotycz膮, o ka偶dej przeprowadzanej przez ni膮 operacji przetwarzania danych poprzez og艂oszenie informacyjne

9.2 Konkretne, wyra藕ne i prawnie uzasadnione cele

36. Dane osobowe s膮 zbierane i przetwarzane przez Digital Virgo SA w konkretnych, wyra藕nych i zgodnych z prawem celach.

37. Dbaj膮c o etyk臋 i bezpiecze艅stwo danych osobowych swoich klient贸w, Digital Virgo SA wykorzystuje dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej polityki ochrony danych.

38. Digital Virgo SA wykorzystuje ca艂o艣膰 lub cz臋艣膰 danych osobowych w nast臋puj膮cych g艂贸wnych celach:

9.3 Adekwatno艣膰, zasadno艣膰 i ograniczenie

39. W przypadku ka偶dej operacji przetwarzania Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 zapewni膰, by przetwarzanie by艂o adekwatne, a tak偶e by zbierane i przetwarzane by艂y wy艂膮cznie dane 艣ci艣le niezb臋dne do realizacji zamierzonego celu.

9.4 Prawid艂owo艣膰 danych

40. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 by zbierane dane by艂y kompletne i na tyle aktualne na ile pozwalaj膮 na to okoliczno艣ci.

41. Osoby, kt贸rych dane dotycz膮 maj膮 prawo 偶膮da膰 sprostowania danych, na warunkach podanych poni偶ej, je偶eli uznaj膮, 偶e ich dane s膮 nieprawid艂owe.

9.5 Okres przechowywania i ograniczenie przechowywania danych

42. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 nie przechowywa膰 danych osobowych d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych s膮 one przechowywane lub nie d艂u偶ej ni偶 przez czas okre艣lony w przepisach dotycz膮cych ochrony danych osobowych.

N掳Kategorie danych osobowychOkres przechowywania
1.Zapytania o informacje1 rok
2.Aplikacje o prac臋Maksymalny czas przechowywania to 2 lata od ostatniego kontaktu z kandydatem. W przypadku zg艂oszenia w ww. okresie przez kandydata zastrze偶e艅 dot. odrzucenia jego kandydatury w ca艂kowity okres przechowywania to 5 lat od wys艂ania odmowy do kandydata
3.Statystyki analityczne26 iesi臋cy
4.Zarz膮dzanie newsletteremDo wypisania si臋
5.Fotografie (nie dotyczy aplikacji o prac臋)5 lat
6.Wiadomo艣ci1 rok

43. Po up艂ywie okresu przechowywania, dane zostan膮 usuni臋te z systemu informacyjnego Digital Virgo SA.

9.6  Bezpiecze艅stwo i poufno艣膰

44. Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 do wdro偶enia 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa odpowiednich do stopnia wra偶liwo艣ci danych osobowych w celu ich ochrony przed nieuprawion膮 ingerencj膮, utrat膮, zmian膮 lub ujawnieniem nieupowa偶nionym osobom.

45. Wszystkie pomieszczenia Digital Virgo SA, w kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe, s膮 chronione elektronicznie i / lub r臋cznie przed dost臋pem nieuprawnionych os贸b trzecich.

46. Digital Virgo SA przyj臋艂a wewn臋trzn膮 zasady i stosuje 艣rodki wykonawcze, kt贸re uwzgl臋dniaj膮 ochron臋 danych w fazie projektowania oraz s膮 zgodne z zasad膮 domy艣lnej ochrony danych osobowych.

47. Na przyk艂ad: pseudoanimizacja danych osobowych tak szybko, jak to mo偶liwe lub konieczne.

9.7 Prawo os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

48. O ile przepisy prawa nie wymagaj膮 od Digital Virgo SA inaczej, osobom, kt贸rych dane s膮 przetwarzane przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

9.7.1 Jak skorzystania z praw

49. W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub 偶膮da艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez Digital Virgo SA, osoby, kt贸rych dane dotycz膮 proszone s膮 o kontakt: service-rgpd@digitalvirgo.com

9.7.2 Prawo do z艂o偶enia skargi

50. Osoby, kt贸rych dane dotycz膮 maj膮 prawo do z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub s膮dowych 艣rodk贸w ochrony prawnej.

51. Osoby, kt贸rych dane dotycz膮 mog膮 odwo艂a膰 si臋 do w艂a艣ciwego organu nadzoru . Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUDO).

9.8 Podstawowe zasady przekazywania danych poza Uni臋 Europejsk膮

52. Dane osobowe, kt贸re obywatele Unii Europejskie przekazali Digital Virgo SA zgodnie z ustalonymi celami, s膮 przekazywane do kraj贸w w Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej.

53. W przypadku przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej ustanowione zosta艂y zasady zapewniaj膮ce ochron臋 i bezpiecze艅stwo danych osobowych.

54. W ka偶dym przypadku Digital Virgo SA zobowi膮zuje si臋 podj膮膰 wszelkie niezb臋dne i odpowiednie 艣rodki w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa danych osobowych.

55. Takie dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane, na wniosek os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 organom urz臋dowym oraz upowa偶nionym organom administracyjnym lub s膮dowym, lub podmiotom trzecim.

10. Specjalne operacje

10.1Pliki cookie i inne tagi

56. Kiedy m贸wimy o plikach cookie lub tagach rozumiemy technologie umieszczane i odczytywane, na przyk艂ad podczas przegl膮dania strony internetowej, czytania poczty elektronicznej, instalowania lub u偶ywania oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezale偶nie od typu u偶ytego urz膮dzenia ko艅cowego.

57. Aby poprawi膰 korzystanie i funkcjonalno艣膰 swoich stron internetowych Digital Virgo SA wykorzystuje r贸偶ne rodzaje plik贸w cookie lub tag贸w : np.: 鈥瀙ixel tags鈥; niekt贸re z nich mog膮 automatycznie zapisywa膰 i przekazywa膰 dane osobowe do na stron internetowych Digital Virgo SA

58. Digital Virgo SA wdro偶y艂a polityk臋 plik贸w cookie na swoich stronach internetowych. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 z polityk膮 plik贸w cookie dost臋pn膮 na stronie podczas kiedy odwiedzisz stron臋.